سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، کاری بزرگ و نوعی عبادت است. ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیزپرواز، در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی

طرح ملی ترویج کارآفرینی

دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، یکی از مهم‌ترین دغدغه کشورهای مختلف بوده و یکی از مهمترین عوامل آن، توجه ویژه به موضوع کارآفرینی است. توسعه کارآفرینی دانش‌پایه، نیازمند توانمندسازی افراد در حوزه مهارت‌های نرم و تخصصی کارآفرینی می‌باشد که طرح ملی ترویج کارآفرینی، با هدف توسعه عادلانه فرصت‌های یادگیری کارآفرینی به همین منظور و برای اولین بار در کشور اجرا می‌گردد.

تست‌های شخصیت‌شناسی

مشاوره روانشناسی

آموزش‌

منتورینگ

تیم‌سازی

رویدادهای کارآفرینی

تست‌های شخصیت‌شناسی

مشاوره روانشناسی

آموزش‌

منتورینگ

تیم‌سازی

رویدادهای کارآفرینی